Zawód:  TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry )
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia

Technik telekomunikacji buduje, konserwuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe ziemne, kanałowe i napowietrzne, buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe, elementy zakończeń kabli, przełącznice, wykonuje instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne wewnętrzne, wykonuje instalacje antenowe systemów radiowych i telewizyjnych, stosując narzędzia, przyrządy monterskie, środki ochrony osobistej, sprzęt specjalistyczny i zmechanizowany oraz narzędzia i specjalistyczną aparaturę pomiarową. Instaluje, programuje, konserwuje i naprawia urządzenia i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej (aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe itp.), wykorzystując ręczne narzędzia mechaniczne i elektromechaniczne, podstawowe mierniki wielkości elektrycznych i optoelektronicznych, przyrządy elektroniczne uniwersalne i specjalistyczne, jak: analizatory, testery, reflektometry.

Organizuje i nadzoruje prace montażowe i konserwatorskie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych wykonywane przez podległych pracowników. Wykonuje projekty strukturalne instalacji telekomunikacyjnych.

Stanowiska pracy w zawodzie technik telekomunikacji możemy podzielić na kategorie związane z wykonawstwem, eksploatacją oraz nadzorem nad wykonawstwem i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych, urządzeń telekomunikacyjnych bezprzewodowych (radiowych), urządzeń telewizyjnych przewodowych i bezprzewodowych, a także związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie łączności, w zakresie projektowania oraz kierowania i nadzorowania robót.

Praca na tych stanowiskach oparta jest na przepisach ustawy Prawo Budowlane wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi oraz Prawo Telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi i przepisami oraz normami związanymi przedmiotowo. Również niezbędne są uprawnienia SEP E do pracy na urządzeniach pod napięciem oraz SEP D do dozorowania pracy na urządzeniach pod napięciem. Do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych. Uprawnienia takie może otrzymać osoba, która wykaże się dyplomem technika telekomunikacji (także inżyniera telekomunikacji), odpowiednią praktyką zawodową oraz złoży egzamin przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Technik telekomunikacji może uzyskać uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub/i w telekomunikacji radiowej: do projektowania w ograniczonym zakresie, a także do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Zadania zawodowe:

 • Budowanie linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych.
 • Montowanie złączy kablowych, przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Montowanie instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wewnętrznych (w budynkach).
 • Montowanie i demontowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Obsługiwanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Obsługiwanie i konserwowanie instalacji i sieci telekomunikacyjnych.
 • Naprawianie urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Naprawianie urządzeń teleinformatycznych.
 • Organizowanie miejsca pracy i planowanie działań projektowych, konstruktorskich, montażowych, eksploatacyjnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
 • Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
 • Sporządzanie raportów i analiz, prowadzenie dokumentacji techniczno -eksploatacyjnej.
 • Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów telekomunikacyjnych realizowanych przez podległych pracowników.
 • Organizowanie zaopatrzenia i zbytu elementów, układów, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
 • Kontrolowanie techniczne urządzeń telekomunikacyjnych w fazie projektowo-konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjnej.
 • Kontrolowanie techniczne sieci i instalacji telekomunikacyjnych w fazie projektowo–konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjnej oraz wykonywanie badań i pomiarów jakości usług telekomunikacyjnych.

Kwalifikacje zawodowe

 • Montowanie telekomunikacyjnych linii ziemnych, kanałowych i napowietrznych.
 • Montowanie instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych wewnętrznych, w tym instalowanie i montowanie urządzeń aktywnych sieci przewodowych i bezprzewodowych.
 • Instalowanie i montowanie urządzeń zasilających i zabezpieczających sieci i urządzenia telekomunikacyjne.
 • Konserwowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Sprawdzanie jakości realizacji prac monterskich sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Organizowanie i kierowanie pracami telekomunikacyjnymi.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!