Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

Symbol: 325509
Plan nauczania: podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Nauka trwa 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

 Możliwości zatrudnienia: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Technik  BHP posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi szkolenia oraz kursy dla uczniów oraz pracowników, przeprowadza analizy sytuacji w których doszło do wypadku, tworzy procedury korygujące. Istnieje formalny wymóg, aby każdy nowy pracownik przeszedł odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ciągle rozwijający się rynek pracy daje gwarancje iż zapotrzebowanie na techników BHP będzie rosło.

Po naszym Studium z pewnością będziesz doskonale przygotowany do zawodu technika bezpieczeństwa i      higieny pracy. Tutaj poznasz tajniki ergonomii i fizjologii pracy, toksykologii, podstawy psychologii i socjologii,  statystki i ekonomiki.

 Zapewniamy:

  • praktyki zawodowe w firmach prywatnych, urzędach i przedsiębiorstwach państwowych,
  • nowoczesne narzędzia niezbędne do nauki zawodu: w pełni wyposażoną pracownię komputerową oraz profesjonalne programy edukacyjne i specjalistyczne.
  • Absolwenci mogą podjąć pracę, między innymi, w firmach prywatnych, urzędach i przedsiębiorstwach państwowych, firmach szkoleniowych.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!