Terapeuta zajęciowy

Symbol: 325907
Plan nauczania: podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Czas trwania nauki: 2 lata

Terapeuta zajęciowy stosuje techniki aktywnego słuchania w kontaktach z podopiecznym, rozwiązuje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem różnych metod, prowadzi negocjacje w celu rozwiązania problemów podopiecznych, komunikuje się z podopiecznym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym, uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu środowiskowego oraz innej dostępnej dokumentacji, prowadzi obserwację terapeutyczną podopiecznego, sporządza listę problemów i potrzeb dotyczących podopiecznego, posługuje się terminologią z zakresu terapii zajęciowej, dobiera formy, metody i techniki terapii zajęciowej, dobiera sposoby oceny efektów terapii zajęciowej prowadzonej z podopiecznym, charakteryzuje metody aktywizujące stosowane w terapii zajęciowej, planuje wyposażenie pracowni terapii zajęciowej, stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zajęciowego, modyfikuje i aktualizuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego.

Organizacja zajęć

Terapeuta zajęciowy jest kierunkiem stacjonarnym realizowanym minimum 3 dni w tygodniu w wybranym przez Państwa systemie kształcenia:

A

System dzienny: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

B

System weekendowy: zajęcia realizowane są w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

C

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Terapeuta zajęciowy nabędzie umiejętności w zakresie: Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

  • oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych;
  • sanatoriach;
  • warsztatach terapii zajęciowej;
  • zakładach pomocy społecznej;
  • dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora; środowiskowych domach pomocy społecznej;
  • świetlicach terapeutycznych;
  • hospicjach;
  • szkołach specjalnych.