Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WiED. Nauka w systemie 3-letnim oraz 2-letnim. LO zaoczne dla absolwentów szkoły zasadniczej zawodowej, podstawowej, gimnazjum. Licea posiadają uprawnienia szkoły.

Nauka w naszym liceum jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA!!!

Jesteś zainteresowany podjęciem nauki od pierwszego semestru? Chcesz zmienić szkołę i kontynuować edukację w naszym liceum? Już teraz możesz się zapisać! Zarezerwuj miejsce wysyłając formularz zgłoszenia lub odwiedź siedzibę szkoły. Zapraszamy!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

tel. (44) 733 91 81, (44) 647 48 76; 793 049 051

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3-letnie

Nauka po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej trwa trzy lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem maturalnym przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną raz w roku (w sesji wiosennej) w naszej szkole.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  2-letnie

Nauka po zasadniczej szkole zawodowej trwa dwa lata (4 semestry) i kończy się egzaminem maturalnym przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną raz w roku (w sesji wiosennej) w naszej szkole.

Organizacja liceum zaocznego

Licea zaoczne prowadzą zajęcia w systemie weekendowym – sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8.00

 Egzaminy w liceum zaocznym

W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zjazdach oraz uzyska bardzo dobre oceny z prac kontrolnych może być zwolniony z egzaminów semestralnych.

Przedmioty, z których obowiązują egzaminy pisemne oraz ustne: język polski, język obcy, matematyka. Pozostałe przedmioty obowiązujące w szkole zdawane są w formie ustnej (lista przedmiotów dostępna jest na dole strony).

Prace kontrolne w liceum zaocznym

Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie:

 Zaświadczenia o nauce dla Słuchaczy

Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

 • świadectwo szkoły zasadniczej; gimnazjum; poprzedniej lub indeks
 • kwestionariusz osobowy – kandydat wypełnia na miejscu
 • dwie fotografie (37 x 52 mm)
 • dowód osobisty

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.

 Przedmioty obowiązkowe:

 • język polski
 • język obcy (do wyboru)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
 • biologia z higieną i ochroną środowiska
 • fizyka z astronomią
 • chemia
 • przedsiębiorczość
 • technologia informacyjna