Symbol: 532102
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej
Nauka trwa rok, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w szpitalach, oddziałach opieki stacjonarnej ZOZ, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. W programie język migowy, język niemiecki lub język angielski, technologie informacyjne. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów)
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno – społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a)
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • oddziały opieki stacjonarnej; szpitale- oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady opiekuńczo lecznicze
 • placówki pomocy społecznej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta

Plan nauczania dla zawodu opiekuna medycznego – Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 170 godzin

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- opiekun medyczny – jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby  i w różnym wieku.
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
 • wykonywania zabiegów higienicznych
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Zapraszamy do zdobycia zawodu!