Symbol: 341202
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Perspektywy zatrudnienia

 • Środowisko domowe podopiecznych,
 • Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej
 • Dziennych Domach Wsparcia,
 • Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej ,
 • Instytucjach działających na rzecz osób starszych,
 • Oddziałach szpitalnych
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Rehabilitacji Leczniczej, Geriatrycznych,
 • Hospicjach

Zapraszamy do zdobycia zawodu!