/>Kwalifikacje: Z.3. Ochrona osób i mienia
Podstawa kształcenia: szkoła średnia
Nauka trwa 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Absolwent kursu w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji II stopnia, która zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 roku uprawnia go do pracy, na takich stanowiskach jak:

 • szef wewnętrznej służby ochrony
 • zastępca szefa wewnętrznej służby ochrony
 • kierownik ochrony fizycznej obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i nie podlegających obowiązkowej ochronie
 • kierownik zespołów ludzkich
 • kierownik zespołu obiektu
 • starszy obiektu
 • starszy zmiany
 • dowódca ochrony konwoju
 • dowódca konwoju
 • konwojent i inne (określone przez pracodawcę).


Zadania zawodowe

Do typowych zadań zawodowych technika ochrony fizycznej osób i mienia należą:

 • zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej ochranianych osób
 • zapewnienie bezpieczeństwa obszarom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie
 • organizowanie i prowadzenie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń
 • analizowanie występujących zagrożeń chronionych osób i mienia
 • zapobieganie powstaniu szkody wynikającej z popełnianych przestępstw i wykroczeń na terenie chronionym
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony osób i mienia
 • ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania ich jednostce Policji
 • obsługiwanie urządzeń i systemów sygnalizujących stan zagrożenia chronionych osób i mienia oraz mechanicznych urządzeń zabezpieczających
 • zabezpieczanie techniczne budynków, pomieszczeń i pojazdów przeznaczonych do przechowywania lub transportu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych
 • obsługiwanie urządzeń i środków łączności
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia
 • współpraca z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obroną cywilną i strażami miejskimi.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • stosować wiedzę z zakresu przepisów prawa oraz ochrony osób i mienia
 • organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia
 • prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń
 • analizować stan zagrożeń chronionych obszarów, obiektów i urządzeń
 • kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje
 • prowadzić dokumentację wewnętrznych służb ochrony, uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
 • sporządzać plany ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
 • organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami samorządowymi
 • przestrzegać przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych pracowników ochrony
 • stosować obowiązujący tryb działania pracowników ochrony, wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów oraz przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia poza granicami chronionych obiektów i obszarów
 • stosować środki przymusu bezpośredniego oraz techniki samoobrony i interwencji
 • posługiwać się bronią palną
 • stosować metody i środki zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 • zabezpieczać miejsca zdarzenia (przestępstwa)
 • organizować i nadzorować wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia
 • stosować zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
 • nadzorować i kontrolować podległych pracowników ochrony
 • sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!