Zawód:  TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry )
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie, jak: przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

W wyniku kształcenia w zawodzie słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

 • umiejętność oceny walorów oraz infrastruktury turystycznej określonych regionów Polski i świata,
 • umiejętność przygotowania oferty usług turystycznych,
 • umiejętność przestrzegania zasad organizacji i ekonomii oraz przepisów prawa dotyczących turystyki wiejskiej,
 • umiejętność organizowania działalności turystycznej i rekreacyjnej na wsi,
 • umiejętność udzielania informacji turystycznej ora wykorzystywania bazy danych do badań marketingowych,
 • umiejętność przestrzegania zasad kategoryzacji wiejkiej bazy noclegowej,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia usług noclegowych,
 • umiejętność przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • umiejętność organizacji i powadzenia usług żywieniowych,
 • umiejętność organizacji i obsługi imprez turystycznych,
 • umiejętność prowadzenia biura obsługi ruchu turystycznego,
 • umiejętność określania przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań produkcji rolniczej,
 • umiejętność doboru gatunków i odmian roślin oraz ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego,
 • umiejętność organizacji i wykonania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • umiejętność stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym,
 • umiejętność wytwarzania oraz przechowywania produktów rolniczych zgodnie ze standardami jakości i przepisami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w gospodarstwach agroturystycznych, biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studium w zawodzie technik turystyki wiejskiej o specjalności agroturystyka. Może również przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE i uzyskać tytuł technika.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!!!