Zawód: Technik administracji

symbol 334306
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:  K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
system: zaoczny

Pracownik administracji zajmuje się organizacją i gromadzeniem informacji i dokumentacji oraz prowadzeniem wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

Wymagania wobec ucznia:

  •  rzetelność
  • • odpowiedzialność
  • • zamiłowanie do ładu i porządku na stanowisku pracy
  • • komunikatywność
  • • kultura osobista

Możliwości zatrudnienia: Technik administracji może pracować w administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych, zakładach usługowych.

Perspektywa:Technik administracji to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Zajęcia zawodowe: Uczniowie uczą się pojmowania i interpretacji prawa (w tym prowadzone są warsztaty z zakresu prawa humanitarnego – praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela), gospodarki, technik biurowych (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego zawodowego i rachunkowości.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!