Technik ortopeda

Zadaniem technika ortopedy jest projektowanie i wykonanie oraz dobór

odpowiedniego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego np.

 • Obuwia, wkładek ortopedycznych
 • Protez – sztucznych elementów ciała
 • Ortez, np. kołnierzy, gorsetów, aparatów do stabilizacji kończyn.

Absolwent kierunku Technik ortopeda jest przygotowany do:

 • korzystania z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
 • projektowania przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • planowania i realizowania zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;
 • nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
 • instruowania pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • oceniania potrzeb pacjenta, ustalania sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;
 • współuczestniczenia we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;
 • wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
 • dobierania metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;
 • czytania i sporządzania rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 • pobierania miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobierania elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;
 • wykonywania montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 • posługiwania się przyrządami i aparaturą pomiarową;
 • użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • posługiwania się dokumentacją lekarsko – techniczną i konstrukcyjno – technologiczną;
 • dobierania rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotów ortopedycznych do biomechanicznych właściwości organizmu człowieka;
 • dokonywania okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;
 • realizowania procesu technologicznego;
 • sporządzania dokumentacji technologicznej przedmiotów ortopedycznych;
 • modernizowania standardowych konstrukcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • stosowania metod obróbki ręcznej i maszynowej materiałów stosowanych w produkcji oraz naprawach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • planowania i organizowania własnej pracy;
 • sporządzania kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy;
 • prowadzenia dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej;
 • współpracy w zespole terapeutyczno – rehabilitacyjnym;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

 

Praca dla Ciebie:

 

 • Poradnie zaopatrzenia ortopedycznego,

 

 • Punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,

 

 • Oddziały szpitalne

Wykaz przedmiotów:
– działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
– język obcy w ortopedii
– podstawy psychologii
– język migowy
– zarys anatomii, fizjologii i patologii
– biomechanika ortopedyczna
– technologia obróbki materiałów
– przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
– zarys kinezyterapii
– technika ortopedyczna
– praktyka zawodowa – 320 godzin

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;